16.8.2017 / Gösterim Sayısı : 1009

TÜM TÜZEL KİŞİLİKLERE DUYURULUR... (KEP HESAPLARI HAKKINDA)

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatının tüm resmi yazışmalarını elektronik ortamda
yapabilmeleri amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yazılımının kullanılmasına
başlanmıştır.

15/01/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile 13/01/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1525 inci maddesine dayanılarak hazırlanan 25.08.2011 tarih ve
28036 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Müdürlüğünüz görevleri ile ilgili firmaların
yapmış oldukları müracaatlar, bundan sonra Genel Müdürlüğümüz evrak biriminden yazılı olarak
değil, firmalar tarafından elektronik ortamda Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP) üzerinden
gönderilerek alınacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta; elektronik ortamda bilgi ve belge paylaşımının taraflar arasında
teknik olarak güvenli ve hukuken geçerli bir şekilde yapılabilmesi için geliştirilen, elektronik
postaların gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil
sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olup KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), gönderici ve
alıcının kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının, elektronik posta içeriğinin değiştirilemediği
güvenli elektronik postadır.

Yukarıda bahsi geçen Kanun ve Yönetmelikler incelendiğinde KEP alma için, " Anonim,
limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması
zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak
yararlanır." hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda; İlimizde faaliyet gösteren, "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine
Dair Yönetmelik" ve "Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri
ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik" uyarınca kayıt ve onay kapsamında yer alan
firmaların KEP adreslerinin firmalar tarafından bu forma İTİNAYLA İŞLENEREK tarafımıza bildirmesi gerekmektedir.

Ayrıca, bundan sonraki süreçte yazışmalar Müdürlüğümüze ait ankara@gthb.hs01.kep.tr KEP Adresi üzerinden yapılacak olup KEP hesaplarınızın ve firma bilgilerinin İVEDİLİKLE BU LİNKTEKİ  forma işlenmesi hususunda gereğini rica ederiz.

KEP HESAP BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN: 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin;Sefa BURAN
Bilgi İşlem ve EBYS Birim Proje Sorumlusu / Bilgisayar İşletmeni
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
0 312 344 59 50 / 1266
Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü


''